مطالب مفید

مهم‌ترین فاکتورهای کیفی محصول نهایی که در آزمایشگاه شرکت کنترل می‌شوند، عبارت‌اند از:

آزمايش گراماژ کاغذ (Grammage) روش: اندازه‌گیری وزن کاغذ در سایز A4 با ترازوی دیجیتال

اهمیت: روانی تولید روی دستگاه ورق‌سازی و صرفۀ اقتصادی

واحد: g/m2

آزمايش جذب آب کاغذ (Cobb) روش: اندازه‌گیری مقدار آب جذب‌شده  در واحد سطح، طی 60 ثانیه

اهمیت: این آزمایش برای تعیین چاپ‌پذیری و چسب‌خوری کاغذ اهمیت دارد.

واحد: g/m2

آزمایش رطوبت کاغذ (Moisture) روش: اندازه‌گیری وزن کاغذ تولید‌شده در قیاس با کاغذ خشک‌شده در خشک‌کنِ آزمایشگاهی

اهمیت: روانی تولید روی دستگاه ورق‌سازی و صرفۀ اقتصادی

واحد: %

آزمايش مقاومت به ترکيدگی کاغذ (Burst Index) روش: اندازه‌گیری مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارده به سطح

اهمیت: تعیین‌کنندۀ عملکرد کاغذ کرافت لاینر و تست لاینر در زمان تاشدن لبۀ کارتن

واحد:  kp.m2/g

آزمایش مقاومت به تاشدگی (Folding Endurance) روش: اندازه‌گیری مقاومت کاغذ در برابر پارگی و ترکیدگی ناشی از تا‌شدن

اهمیت: تعیین‌کنندۀ عملکرد کاغذ کرافت لاینر و تست لاینر در زمان تاشدن لبۀ کارتن

واحد: Times

آزمايش مقاومت به لهيدگی لايۀ ميانی (CMT) روش: اندازه‌گیری مقدار مقاومت قله‌های کنگره‌شده ( فلوتینگ)‌ در برابر نیروی عمودی وارده

اهمیت: تعیین‌کنندۀ مقاومت لایه فلوتینگ و درنهایت کیفیت ورق کارتن و کارتن

واحد: N

آزمايش مقاومت به لهيدگی لبۀ کاغذ (RCT) روش: اندازه گیری مقاومت کاغذ در مقابل فشارهای وارده به لبه کاغذ

اهمیت: تعیین کننده مقاومت لایه فلوتینگ و در نهایت کیفیت ورق کارتن و کارتن

واحد: kN/m

آزمايش مقاومت به لهيدگی کاغذ (CCT) روش: اندازه‌گیری مقاومت لبۀ کاغذ در مقابل فشارهای وارده به کنگره

اهمیت: تعیین‌کنندۀ عملکرد کارتن های تولیدی در حین انبارش

واحد: kN/m

آزمايش مقاومت به کشيدگی (Tensile) روش:  اندازه‌گیری مقاومت کاغذ در برابر کشش

اهمیت: تعیین کیفیت و سرعت باز شدن رول کاغذ حین مصرف

واحد: N

مقاومت به پارگی کاغذ (Tear Test) روش: اندازه‌گیری مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارده جهت پاره‌کردن کاغذ در جهت‌های طولی و عرضی ماشین

اهمیت: تعیین‌کنندۀ پیوستگی لایه‌های کاغذ و جدانشدن لایه‌های آن

واحد: N