اهميت زيست محيطی بازيافت کاغذ

مزاياي زيست محيطی توليد هر يک تن کاغذ از منابع بازيافتی

كاغذ از اقلام ارزشمند در بین زباله های خشک و قابل بازیافت می باشد. بازيافت اين مادۀ ارزشمند و استفادۀ مجدد از آن در برخي مصارف خاص، نه‌تنها از قطع درختان مي‌كاهد، بلكه از نظر اقتصادي نيز برای صرفه‌جویی و ایجاد اشتغال از اهميت خاصی برخوردار است. از نظر زيست‌محيطي، بازيافت كاغذ موجب كاهش نياز به كاغذهاي بكر و درنهايت كاهش قطع درختان و بالارفتن فرصت تجديد حيات جنگل‌ها مي‌شود.